Inloggen
Contact Info

DRI3
Kandinskystraat 3
1328 KB Almere

  036 521 73 11

   info@dri-3.nl

   KvK: 39093548

Disclaimer

1. Akkoordverklaring 
Het openen en doorbladeren (‘browsen’) van de website van DRI3 (de ‘Onderneming’) of het gebruiken en/of downloaden van informatie van voornoemde website betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden. 
2. Doel van de website 
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of htmlcode, (de ‘Content’) die zich op de website van de Onderneming bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en de Onderneming. De Content van deze site dient niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek.  De Content op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die in uw land niet leverbaar zijn. 
3. Links naar websites van derden 
Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat de Onderneming de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de Onderneming, aangezien de Onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de Content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming is het u niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van de Onderneming te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van de Onderneming aan andere websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden zijn. 
4. Garantie en aansprakelijkheid 
De Content op de website van de Onderneming wordt verstrekt «AS IS» en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel de Onderneming redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare Content via de website van de Onderneming te verstrekken, garandeert de Onderneming niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat de Content op deze website zich leent voor uw specifieke gebruik of up-to-date is, en de Onderneming behoudt zich het recht voor de Content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. De Onderneming geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel van de Content op deze website. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.  De Content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de Onderneming op u van toepassing zijnde garantie.  De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de Content op deze site of een gelinkte site. 
5. Gegevensbescherming - cookies 
De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, privé-adres of zakenadres en e-mailadres, nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om te kunnen vaststellen wie er in uw land de dichtstbijzijnde vertegenwoordiger van de Onderneming is en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Deze informatie zal via ons intranet of op andere passende wijze naar deze vertegenwoordiger worden gezonden. Dergelijke informatie mag door de desbetreffende vertegenwoordiger van de Onderneming worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wij stellen u hierbij in kennis van het feit dat u het recht heeft de over u geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@dri-3.nl, zij zullen u de naam en het adres mededelen van de eenheid van de Onderneming die als ontvanger van de door u verstrekte informatie fungeert en aan wie u uw verzoek dient te richten. 
Op de site van de Onderneming wordt gebruikgemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van de Onderneming.  Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met info@dri-3.nl
6. Gebruikersreacties 
De Onderneming is op geen enkele wijze verplicht de informatie die u naar de website van de Onderneming stuurt te controleren. U garandeert dat alle informatie, Materialen (onder de term ‘Materialen’ worden begrepen alle projecten, bestanden of andere aanhangsels die naar ons worden verzonden) en reacties anders dan persoonsgegevens die u via de website naar de Onderneming verstuurt geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Dergelijke informatie, Materialen of reacties zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld. Door het inzenden van informatie, Materialen of reacties geeft u de Onderneming een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie, Materialen of reacties, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende ideeën, concepten en knowhow, te gebruiken, uit te voeren, af te beelden, aan te passen en te verzenden. De Onderneming behoudt zich het recht voor dergelijke informatie, Materialen of reacties te gebruiken op iedere door de Onderneming wenselijk geachte wijze. 
7. Toepasselijk recht - Scheidbaarheid 
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten. 
8. Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden 
De Onderneming behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

 

Nieuws

Hoe Windows XP Vista overleeft

Gepubliceerd: Donderdag 16 februari 2012
Bron: Webwereld

De consumentenvarianten van Vista krijgen vanaf april geen patches meer. Maar het oudere XP nog wel. Schendt Microsoft hiermee niet de eigen supportregels? Nee, hoor.

Microsoft beëindigt binnenkort de support voor de meest actuele versies van Windows Vista: dus compleet met het tweede pakket patches (service pack 2, ofwel SP2). Eerder is de support voor oudere 'Vista-versies' al komen te vervallen.

Er bestaan namelijk verschillende periodes van support op de verschillende tussenversies van een besturingssysteem. Daarnaast zijn er nog supportverschillen voor de diverse uitvoeringen van zo'n softwareproduct. Denk aan de pakketten voor consumenten- en zakelijk gebruik, naast 32- en 64-bit varianten.

RTM, SP1, SP2, SP3
Allereerst is er de oorspronkelijke versie van de eerste release (RTM, ofwel release to manufacturing). Daarna volgt de Windows-tussenversie met een later uitgekomen service pack (SP). Voor Vista zijn er twee SP's uitgekomen, terwijl voorganger XP er drie heeft gekregen. Het meest recente SP van XP wordt nog steeds ondersteund.

Die support zit ondertussen wel in de uitgebreide supportfase, die volgt op de vijfjarige algemene supportperiode. In die tweede, extended fase brengt Microsoft alleen security-fixes uit. XP blijft dus verstoken van nieuwe functies en van oplossingen voor niet-werkende non-security kwesties. Bedrijven kunnen wel supportcontracten afsluiten waarbij ze tegen betaling eigen hotfixes kunnen krijgen...

Lees verder...